اعضا انجمن

اعضای اصلی

فهرست اعضاء اصلی انجمن (در تاریخ 10/7/1391)

رديف نام شرکت يا موسسه نماينده در انجمن تلفن آدرس وب سايت
1 توسعه فن آوري صنايع شيميايي مهرگان آقاي دکتر منافي 44031937 www.mehrganco.com
2 راهبرد انرژي البرز آقاي مهندس اسلامي 22557832 www.alborzenergy.com
3 دانش پژوهان نورآور آقاي مهندس شهيدي پور 44066757 www.daneshpajouhan.com
4 بنيان دانش پژوهان آقاي مهندس پيمان خواه 22640490 www.bonian.org
5 بنيان نوين شيمي پارس آقاي دکتر مرتضوي 44580125
6 ايده پردازان شريف آقاي مهندس کاظم پور 44265647 www.isec.ir
7 مهندسي پترو آريا آقاي مهندس صابر 44404670 www.petroarya.com
8 بهينه سازان صنعت تأسيسات آقاي مهندس صفري 66575980 www.behineh-sazan.ir
9 پترو فرايند دلتا آقاي مهندس سرپرست 22016733
10 گسترش فرايند شريف آقاي مهندس درستي 66550307
11 انرژي توانا کيش آقاي دکتر ميثاقي 32824802-026 www.energytavana.com
12 ناموران پژوهش و توسعه آقاي دکتر مقصودي 44728458 www.namvaranpt.com
13 سامانه پايش نور آقاي مهندس معموري 88220583 www.sapno.ir
14 مهندسي فرايند به کمک رايانه ايرانيان (CAPE) خانم مهندس مقدم 88554722 www.capegroup.ir
15 بیرتک سامانه انرژی نوین آقای مهندس جعفری 88348935 www.BirTech.ir

16 آريا پژوه اميرکبير آقاي مهندس وفايي 66489222 www.apak.co.ir
17 سنجش افزار آسيا آقاي مهندس قيلاو 88799914 www.saa-co.com
18 ژئو شبکه پارسيان آقاي مهندس قادي 26119525 www.geoparsian.com
19 توسعه دانش و فناوري ايليا آقاي مهندس کازروني 76250359 www.ilya-crop.com
20 آزمون گستران انرژي آقاي دکتر جعفري 88014491 www.ag-energy.org

They would be getting sore, needing proessaywriting.org/ to be milked.
copyrighted; 2019 - Designed by :Ehsan Soleimanian