شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن در ماده 5 اساسنامه انجمن تشریح شده است.

ماده 5 – شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در زمينه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرايط ‏مندرج در این ماده مي توانند به عضويت انجمن درآيند. عضويت در انجمن به 3 گونه مي باشد كه عبارتست از عضو ‏اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي. در ادامه این ماده شرایط عضویت هر 3گونه عضو تشریح شده است.

تبصره 1- عضو اصلي انجمن، هر شركت يا مؤسسه اي است شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز ‏شرايط آن به تأييد هيئت مديره انجمن برسد. شرايط عضويت براي عضو اصلي عبارتست از:
‏1- ثبت شده در ايران.
‏2- شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي.
‏3- ذكر حداقل یکی از کلمات یا عبارات “پژوهش”، “تحقيق”، “مطالعه” و یا کلمات مشابه به عنوان فعاليت اصلي در ‏اساسنامه شركت يا مؤسسه.
‏4- احراز كارفرما بودن از طريق ارائه مدارك مثبته (لیست بیمه یا قرارداد کارکنان)
‏5- غیر دولتی بودن (شركتها و مؤسسات دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش ‏از 50 درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نمی توانند به ‏عضویت انجمن درآیند).
‏6- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
‏7- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .
‏8- ارائه درخواست عضويت مکتوب.

تبصره 2-عضو ميهمان حقوقي، هر شركت يا مؤسسه اي است كه زمينه اصلي فعاليت آن عرصه ديگري به جز پژوهش ‏در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي است، اما داراي فعاليت در حوزه پژوهش در صنایع نفت، گاز، ‏پتروشيمي، پالايش و انرژي نيز بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد ‏هيئت مديره انجمن برسد. عضو ميهمان حقوقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي ‏مشاركت نمايد. شرايط عضو ميهمان حقوقي عبارتست از:
‏1- انجام فعاليت پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي بعنوان يكي از فعاليت هاي شركت، يا مؤسسه.
‏2- ارائه درخواست عضويت.
‏3- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
‏4- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.

تبصره 3- عضو ميهمان حقيقي، هر فرد حقيقي است كه در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و ‏انرژي مشغول به فعاليت بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره ‏برسد. عضو ميهمان حقیقی مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد. شرايط ‏عضو ميهمان حقيقي عبارتست از:
‏1- انجام فعاليت مستمر در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل یک قرارداد ‏پژوهشی یا گواهی مشارکت در پروژه پژوهشی .
‏2- ارائه درخواست عضويت.
‏3- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
‏4- متدين به دين رسمي كشور يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي.
‏5- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
‏6- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
‏7- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.
عضو ميهمان حقيقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد.

تبصره 4- حضور و مشاركت كليه اعضاي انجمن شامل عضو اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي در ‏مجامع و كليه فعاليت هاي انجمن بلامانع است، اما تنها اعضاي اصلي انجمن در مجامع و ساير تصميم گيري ها داراي حق ‏رأي مي باشند. همچنين در اساس نامه هر جا عنوان كلي عضو/اعضا قيد گرديده، منظور عضو اصلي/اعضاي اصلي مي ‏باشد.

تبصره 5- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، ‏مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره6- در صورتیکه شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انجمن به شکل عضو اصلی باشد و کلیه شرایط مندرج ‏در تبصره1 این ماده به جز شرط دوم را دارا باشد، می تواند به صورت موقت و حداکثر تا دوسال به عنوان عضو میهمان ‏حقوقی به عضویت انجمن درآید.

تبصره 7- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته ‏نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه ‏قطعي است.

تبصره 8– در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي ‏شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.‏
مدارک لازم جهت عضویت
شرکتها و موسسات متقاضی عضویت در انجمن می بایست مدارک زیر را به دبیرخانه ارائه نمایند:
‏1. روزنامه رسمی تاسیس (آگهی تاسیس) و آخرین تغییرات
‏2. صفحه اول اساسنامه با ذکر موضوع فعالیت
‏3. شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي( در ‏صورت وجود برای عضویت اصلی)
‏4. آخرین لیست بیمه یا دیگر مدارک احراز کارفرمایی
‏5. پرداخت وروديه(مبلغ 000/500/1 ریال) و همچنين پرداخت حق عضويت سالانه.
‏6. نامه درخواست عضويت با ذکر غیردولتی بودن آن شرکت.
احراز شرايط عضویت به تأييد هيئت مديره انجمن می باشد‏

copyrighted; 2019 - Designed by :Ehsan Soleimanian