فرآيندها و ظرفيتهاي قانوني ارجاع كار به اعضاي انجمن

  قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان فصل نهم و ماده هشت

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مواد 19 ، 22

آيين نامه انتخاب مشاور به شرح زير:

1- عقد قرارداد بر مبناي رقابت از طريق انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت در همه احجام قراردادي ، موضوع بند ب از ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور

2- عقد قرارداد بر مبناي رقابت از طريق انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت در همه احجام قراردادي موضوع بند پ از ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور

3- عقد قرارداد بر مبناي رقابت از طريق انتخاب مشاور بر اساس روش قيمت ثابت موضوع بند ت از ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور 4- عقد قرارداد در پروژه هاي پژوهشي و در مواردي كه شركت خصوصي يا يكي از هيات مديره يا سهامداران آن (مشروط به رضايت ارائه اختراع از طريق شركت) داراي حق تاليف يا ثبت اختراع باشد، موضوع  جزء 8 از بند ث ماده 16  آیین نامه خرید خدمات مشاور مصوب هیات وزیران 1388 در خصوص انتخاب تک گزینه ای

5-عقد قرارداد با شركت داراي سابقه فعاليت تخصصي در معاملات كمتر از حد معاملات متوسط موضوع ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاور مصوب هیات وزیران 1388 ، با رعایت صرفه و صلاح مجاز می باشد .

6- ارجاع خدمات تكميلي و توسعه اي پروژه هاي پژوهشي به اعضاي انجمن كه قبلا خدمات همان پروژه را انجام داده اند موضوع جزء 1 از بند ث ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور

7- ارجاع خدمات نظارت پروژه هاي پژوهشي به اعضاي انجمن چنانچه قبلا خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را انجام داده اند موضوع جزء 2 از بند ث ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور

8- ارجاع خدمات نگهداري و پشتيباني نرم افزارها به اعضاي انجمن كه قبلا خدمات همان نرمافزار را طراحي كرده باشند موضوع جزء 10 از بند ث ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاور

Scientists may be very competitive when https://essaydragon.com/ converging on the same research question.
copyrighted; 2019 - Designed by :Ehsan Soleimanian