ظرفیتها و اعضای انجمن

ظرفیتها و اعضای انجمن

ظرفیتها و اعضای انجمن

عضویت ۲۶ شرکت پژوهشی فناور و دانش بنیان

طی ۴ سال پس از تاسیس

عضویت حداقل ۱۰ شرکت دانش بنیان

مالکیت حداقل ۲۰ اختراع و طرح

گواهی و تایید ۲۰۰ قطب پژوهشی به تشخیص خود وزارت نفت

اجرای بیش از ۳۰۰ پروژه پژوهشی توسط اعضاء تا قبل از اختلال در حوزه پژوهش و فناوری نفت

مهارت و تخصص انکار ناپذیر شرکتها در زمینه های تخصصی

افق پیش رو:

 جذب همه شرکتهای دانش بنیان حوزه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

( با توضیح اینکه همه شرکتهای دانش بنیان نفتی لزوما در حوزه پژوهش و فناوری نیستند)

حذف موانع کسب و کار

توسعه همکاریها با وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی

توسعه همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

توسعه همکاریهای مشترک بین المللی

صدور خدمات فنی مهندسی

عضویت حداقل  400 پژوهشگر درشرکتهای عضو

( قابل ارتقاء به ۱۰۰۰ نفر در صورت اصلاح روند واگذاری کار)

 ظرفیت جذب کل شرکتهای خصوصی فعال در پژوهش و فناوری در وضعیت فعلی تا ۲۰۰۰ نفر پیش بینی می شود

قابل افزایش به ۵۰۰۰ نفر